Accions formatives obligatòries

Objectiu: saber analitzar adequadament el compte de resultats i conscienciar sobre la seva importància.

Continguts:

 • El compte de resultats. Estructura i contingut.
 • El marge comercial.
  Les despeses fixes.
 • El punt mort. La importància de l’estructura.
 • Productes i serveis amb diferents marges.
 • Anàlisi del compte de resultats.
 • Explotació. Atípics. Impacte de la fiscalitat i del cost de finançament.
 • Relació entre el compte de resultats i el pressupost de tresoreria.

Objectiu: Aprendre a planificar la tresoreria i conscienciar sobre la seva importància.

Continguts:

 • Ingressos i despeses versus cobraments i pagaments.
 • Tractament de les inversions.
 • Periodificació de les vendes i planificació dels cobraments.
 • Periodificació de les despeses i planificació dels pagaments.
 • Moviments de l’IVA.
 • Necessitats o excedents de tresoreria.
 • El pla de tresoreria. Elaboració de la planificació de la tresoreria en un full de càlcul.
 • El finançament de les necessitats de tresoreria.

Accions formatives voluntàries

Continguts [5 hores]:

 • La gestió d’una activitat econòmica: definició del concepte empresa; definició de missió i visió.
 • Anàlisi del model de negoci: treballador autònom dependent versus treballador autònom empresari. Mètode Canvas per a l’elaboració model de negoci. Definició del sector; determinació de l’avantatge competitiu.
 • Autodiagnosi del nostre grau actual de gestió.
 • Elaboració d’un pla personal de millora.

Continguts [15 hores]:

 • La fiscalitat de la persona treballadora autònoma.
 • La regulació laboral del treball autònom.
 • Contractació de personal: costos, bonificacions, etc.
 • La contractació mercantil.
 • Els documents del tràfic mercantil bàsic de l’empresa: factura, albarà, comanda.
 • Resolució de conflictes: arbitratge, mediació, serveis jurídics.

Continguts [15 hores]:

 • Com estructurar l’activitat comercial d’un treballador autònom.
 • L’activitat de venda.
 • L’atenció i el servei al client.
 • Fidelització.
 • Vendes per internet: e-comerç.
 • Determinació de preus.
 • Negociació.
 • La gestió telefònica.
 • Tractament de queixes i reclamacions.

Continguts [5 hores]:

 • Google analytics.
 • Com elaborar un pla de màrqueting digital.
 • Estratègies web.
 • Promoció i publicitat a internet.

Continguts [5 hores]:

 • Els principals elements que influeixen en la gestió del temps propi.
 • Els lladres de temps.
 • Eines per a la gestió del temps propi.

Continguts [10 hores]:

 • Elaboració i interpretació dels estats financers.
 • Elaboració de pressupostos per a clients.
 • Control econòmic de l’activitat.
 • Quadre de comandament.
 • Principals productes financers.

Continguts [10 hores]:

 • Conceptes, bases i indicacions per fer networking.
 • Networking entre participants.
 • Coworking (Cotreball): la importància i la utilitat de la cooperació quan es treballa com autònom/a.
 • Gestió de xarxes socials: linkedin, facebook, etc.
 • Us TIC: bloc, web, etc.

Continguts [5 hores]:

 • Fer aflorar les capacitats i les relacions invisibles.
 • Les emocions es contagien: desenvolupament de les capacitats víriques positives.
 • Creixement personal com a base de l’èxit empresarial: els efectes multiplicadors.
 • La creativitat basada en l’empatia, la col•laboració i l’impuls emocional: cap a un projecte creatiu.

Continguts [10 hores]:

 • La comunicació, factor crític
 • Tècniques de comunicació verbal
 • Tècniques de comunicació no verbal
 • Efectivitat en la comunicació verbal i no verbal: la victòria del llenguatge visual.
 • Com parlar en públic de forma eficaç.